Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lubuskiego Związku Koszykówki w Zielonej Górze

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Związek sportowy nosi nazwę Lubuski Związek Koszykówki, zwany dalej LZKosz.

 

§ 2

Terenem działania LZKosz jest obszar województwa lubuskiego, a siedzibą miasto Zielona Góra.

 

§ 3

 1. LZKosz posiada osobowość prawną.
 2. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym celu działania.

 

Rozdział II

Cel i środki działania.

§ 4

Celem LZKosz jest:

 1. Rozwój i popularyzacja koszykówki we wszystkich formach.
 2. Reprezentowanie spraw koszykówki ze swojego terenu działania w Polskim Związku Koszykówki, oraz w innych instytucjach i organizacjach sportowych.
 3. Koordynacja działalności zrzeszonych w LZKosz członków oraz działalności innych osób związanych z organizacją zawodów koszykówki.

 

§ 5

LZKosz realizuje swoje cele przez:

 1. Organizację w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów, imprez sportowych na terenie swojego działania, również na zlecenie;
 2. Ustalanie systemu zawodów w koszykówce do szczebla wojewódzkiego (makroregionalnego) na podstawie uzgodnień i wytycznych Polskiego Związku Koszykówki;
 3. Opracowywanie i realizację planów pracy, kalendarzy imprez oraz preliminarzy finansowych dla swojej działalności;
 4. Współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki, władzami terenowymi i centralnymi w zakresie rozwoju koszykówki;
 5. Organizowanie szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy społecznych koszykówki;
 6. Prowadzenie ewidencji członków, zawodników, zawodniczek, kadry instruktorskiej i trenerskiej, sędziów koszykówki, działaczy oraz sprawozdawczości w zakresie rozgrywek, klasyfikacji itp., wymaganej przez Polski Związek Koszykówki i władze sportowe państwa;
 7. Rozstrzyganie sporów między członkami LZKosz;
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej z przekazaniem uzyskanych środków na działalność statutową LZKosz oraz pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł;
 9. Inne działania pozwalające realizować cele statutowe.
 10. Lubuski Związek Koszykówki może prowadzić działalność odpłatną dla uczestników zadań w zakresie organizowanych przez siebie zawodów, turniejów i imprez.

 

Rozdział III

Zasady organizacyjne.

§ 6

LZKosz opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

 

§ 7

LZKosz działa zgodnie z niniejszym statutem.

 

§ 8

Szczegółowe zasady działalności LZKosz określają odpowiednie regulaminy.

 

§ 9

Przystępując do LZKosz, kluby i stowarzyszenia poddają się postanowieniom niniejszego Statutu i wydanym na jego podstawie zarządzeniom, regulaminom oraz władzy dyscyplinarnej Związku. Równocześnie uzyskują prawa i przywileje wynikające z przynależności do LZKosz.

 

§ 10

 1. LZKosz używa pieczęci o treści: Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze.
 2. Związek posiada logo i odznakę organizacyjną.

 

Rozdział IV

Członkowie LZKosz.

§ 11

Członkowie LZKosz dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków honorowych.

 

§ 12

Członkami zwyczajnymi LZKosz mogą być kluby sportowe lub inne osoby prawne prowadzące działalność w zakresie koszykówki.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni wymienieni w § 12 składają deklarację przystąpienia do LZKosz.

§ 14

Członkowie zwyczajni LZKosz mają prawo do:

 1. Brania udziału poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zgromadzeniach Delegatów - z głosem stanowiącym,
 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz LZKosz za pośrednictwem swych delegatów (przedstawicieli),
 3. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku,
 4. Uzyskiwania od organów LZKosz informacji o działalności i zamierzeniach Związku - na Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
 5. Korzystania z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności LZKosz,
 6. Wyrażania opinii o działalności LZKosz, wynikającej z troski o dobro Związku i jego członków,
 7. Wszechstronnej pomocy szkoleniowej.

 

§ 15

Członkowie zwyczajni LZKosz zobowiązani są do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia sportowego poziomu koszykówki,
 2. Uczestnictwa w realizacji zadań i celów LZKosz,
 3. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał Związku oraz przepisów obowiązujących w sporcie w kraju,
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych przez Zarząd LZKosz, a wynikających z udziału w rozgrywkach organizowanych na podstawie ustalonego kalendarza imprez,
 5. Brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Delegatów oraz uczestniczenia w pracach władz i organów Związku, do którego zostali wybrani,
 6. Przestrzegania etyki w sporcie.

 

§ 16

1.    Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w przypadku:

a)     wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu LZKosz,

b)     rozwiązania LZKosz,

c)     wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

2. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

3. Zawieszenia członka zwyczajnego w prawach członkowskich LZKosz polega na okresowym pozbawieniu go uprawnień statutowych.

 

§ 17

Od uchwały Zarządu LZKosz o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

 

§ 18

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Związku.
 2. Nadawanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku. Wniosek w tej sprawie przedstawia Zarząd LZKosz.
 3. Wykreślony.
 4. Członek honorowy może być pozbawiony przyznanego tytułu i uprawnień przez Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu LZKosz w razie popełnienia czynu niegodnego wobec LZKosz lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział V

Władze Lubuskiego Związku Koszykówki.

§ 19

Władzami LZKosz są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 20

 1. Kadencja władz LZKosz trwa cztery lata i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku, które musi odbyć się nie później niż 30 dni od zakończenia kadencji, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  tajnym.
 2. Sposób przeprowadzania wyborów, zgłaszania kandydatów, tryb postępowania określa regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów, zgodny z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 21

Najwyższą władzą LZKosz jest Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez Zarząd LZKosz w terminach przewidzianych Statutem.

 

§ 22

Walne Zgromadzenia  Delegatów zwoływane są dla załatwienia spraw związanych z działalnością LZKosz i dzielą się na:

 1. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów - zwoływane jest w połowie trwania kadencji władz Związku,
 2. Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów - zwoływane jest przez Zarząd LZKosz raz na cztery lata,
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów - zwoływane jest przez Zarząd LZKosz w terminie trzech miesięcy od chwili zgłoszenia odpowiedniego wniosku dla załatwienia konkretnej sprawy.

 

§ 23

Do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Delegatów należą następujące sprawy:

 1. Uchwalanie zasadniczych, generalnych kierunków działalności LZKosz,
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu,
 3. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu LZKosz,
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości,
 5. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej LZKosz absolutorium ustępującemu  Zarządowi Związku,
 6. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez ustępujący Zarząd, poszczególnych członków i delegatów,
 7. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej LZKosz,
 8. Wybór delegatów LZKosz na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Koszykówki, Lubuskiej Federacji Sportu oraz innych organizacji sportowych, których członkiem jest LZKosz.

 

§ 24

 1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd LZKosz na wniosek:

a) połowy liczby członków LZKosz,

b) Komisji Rewizyjnej LZKosz.

 

§ 25

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd LZKosz zawiadamia  swych członków co najmniej 30 dni przed datą Zgromadzenia. Materiały dotyczące spraw załatwianych na Zgromadzeniu powinny być przesłane delegatom na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

 

§ 26

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:

 1. Z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych, delegat struktur sędziowskich - Lubuski Przewodniczący Kolegium Sędziów.
 2. Z głosem doradczym - członkowie honorowi  i zaproszeniu goście.

 

§ 27

 1. Liczba delegatów przysługujących Klubom jest proporcjonalna do liczby zespołów biorących udział w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie rozgrywkowym, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie. Liczba delegatów określana jest przed Walnym Zgromadzeniem uchwałą Zarządu i podawana do wiadomości klubom najpóźniej na 30 dni przed dniem Zgromadzenia.
 2. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie  regulaminu obrad, który jest zatwierdzany przez delegatów na danym Zgromadzeniu.
 3. Dla ważności obrad wymagana jest obecność na Zgromadzeniu co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów w pierwszym terminie. W drugim terminie obrady są ważne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania obecnych na Zgromadzeniu.
 4. Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach majątkowych, rozwiązania LZKosz i zmiany Statutu, gdzie wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy upoważnionych delegatów.

 

§ 28

1.  Zarząd LZKosz składa się z 9 - 11 osób (w tym Prezesa) wybieranych (Prezes w pierwszej kolejności w pierwszym głosowaniu) przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

2.  W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie kadencji, wyboru nowego Prezesa dokonują członkowie Zarządu spośród aktualnego składu Zarządu na najbliższym posiedzeniu Zarządu LZKosz.

3.  Pozostali członkowie Zarządu LZKosz wybierani są w drugiej kolejności w liczbie 8 - 10 osób.

4.  Zarząd LZKosz ma prawo dokooptowania do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy z różnych przyczyn ustąpili w czasie trwania kadencji - liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.

5.  Członek Zarządu LZKosz winny czynu zaniedbania swych obowiązków, przez którego Związek poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6.  Członek Zarządu może pełnić swoja funkcję społecznie lub odpłatnie, na podstawie umowy ze Związkiem. W relacjach prawnych z członkiem Zarządu Związek reprezentowany jest przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 29

1.  Zarząd działa w imieniu LZKosz i kieruje jego działalnością.

2.  Do kompetencji Zarządu LZKosz należą następujące sprawy:

a)     uchwalanie planów działania i sporządzanie kalendarzy imprez sportowych oraz działalności LZKosz na dany rok kalendarzowy,

b)     wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,

c)     uchwalanie planów finansowych, wysokości składek członkowskich i ich realizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

d)     przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w sprawach członkowskich członków zwyczajnych i wspierających,

e)     ocena wyników pracy szkoleniowej Klubów,

f)      stosowanie nagród i kar według postanowień regulaminowych,

g)     wnioskowanie w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych,

h)     zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów,

i)       sporządzanie sprawozdań  ze swej działalności,

j)       podejmowanie innych czynności związanych z działalnością LZKosz, a nie zastrzeżonych dla innych władz Związku,

k)     przyjmowanie i zwalnianie  pracowników  LZKosz,

l)       przedstawianie wniosków dla Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie nadania godności członka honorowego Związku.

 

§ 30

 1. Posiedzenia  Zarządu LZKosz odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub jego zastępca.
 3. W okresie między posiedzeniami w sprawach nagłych decyzje podejmuje Prezes. Decyzje te wymagają akceptacji na najbliższym zebraniu Zarządu.
 4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

§ 31

 1. Praca Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej LZKosz.
 2. Wyniki takiej kontroli są przedstawiane Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu Delegatów z odpowiednimi wnioskami, zaleceniami lub nakazami.

 

§ 32

 1. Zarząd LZKosz ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla koszykówki osób fizycznych i prawnych.
 2. Zarząd ma prawo nakładania na swych członków kar. Rodzaje kar oraz warunki i zasady ich nakładania określają przepisy dyscyplinarne Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki.

 

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna LZKosz składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego, wybranych na Walnym  Zgromadzeniu Delegatów.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swego grona nowych członków w miejsce tych, którzy zrezygnowali z prac w Komisji w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności LZKosz, z uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądaniem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 5. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

§ 34

 1. Zarząd dla całokształtu spraw sędziowskich powołuje struktury sędziowskie, którymi kieruje Pełnomocnik Zarządu LZKosz ds. sędziów - Lubuski Przewodniczący Kolegium Sędziów.
 2. Pełnomocnik Zarządu LZKosz ds. sędziów jest powoływany przez Zarząd LZKosz na okres kadencji, która trwa cztery lata.
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania struktur sędziowskich określają odrębne regulaminy opracowane przez te struktury i zatwierdzone przez Zarząd LZKosz.
 4. Pełnomocnik Zarządu LZKosz ds. sędziów zobowiązany jest składać Zarządowi LZKosz okresowe informacje z działalności struktur sędziowskich.
 5. Zarząd LZKosz może powołać  swojego Pełnomocnika ds. rozwoju koszykówki w zakresie działalności innych osób związanych z organizacją zawodów koszykówki. Sposób jego funkcjonowania i zakres odpowiedzialności Pełnomocnika określają odrębne regulaminy opracowane i zatwierdzone przez Zarząd.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusz LZKosz.

§ 35

 1. Majątek LZKosz stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz LZKosz składa się:

a)     wpływy z tytułu składek członkowskich, organizacji zawodów, imprez i prowadzonych rozgrywek  oraz innej działalności statutowej,

b)     wpływy z działalności gospodarczej,

c)     dotacje,

d)     wpływy z darowizn i fundacji.

 

§ 36

 1. Dla ważności oświadczeń, dotyczących praw i zobowiązań majątkowych LZKosz wymagane jest współdziałanie przynajmniej dwóch upoważnionych członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Oświadczenie w sprawach wymienionych  w pkt. 1 składane są w ten sposób, że na dokumencie, pod nazwą LZKosz, osoby wymienione w pkt. 1 składają  swe podpisy w sposób ustalony przepisami finansowymi obowiązującymi w kraju.

 

Rozdział VII

Postanowienia administracyjne.

§ 37

 1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy biura, którym kieruje Prezes lub upoważniony członek Zarządu LZKosz.
 2. Biuro pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 38

Uchwały w sprawach zmiany postanowień Statutu lub rozwiązania LZKosz podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych delegatów.

 

§ 39

Uchwała o rozwiązaniu LZKosz określa sposób likwidacji oraz cel na jaki przeznaczony zostanie majątek LZKosz.

 

§ 40

Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Związku powinno nastąpić niezwłocznie po wyborach, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

 

Przewodniczący Zebrania                                                  Prezes LZKosz

Maciej Hajdamacha                                                           Grzegorz Potęga

 

Zielona Góra – Drzonków, 16 czerwca 2016 r.

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska